Innovatieprogramma's

SIGN Innovatie 2021-2025

In 2011 is de sector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen benoemd tot Topsector. SIGN draagt met haar innovatieprogramma's bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Topsector en meer recentelijk het realiseren van kringlooplandbouw, klimaatneutrale landbouw en klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied. Hiervoor is het nodig de komende jaren aan ontwikkel- en innovatieprojecten te werken. 

Eind oktober 2020 lanceert SIGN haar innovatieprogramma voor circulaire tuinbouw en gezondheid. Het programma wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het glastuinbouwbedrijfsleven, private fondsen en het ministerie van LNV.

Voorgaande innovatieprogrammas van SIGN

Waard&vol Groen 2016-2020. Een samenvatting vindt u hier.

- Groen, Geld, Gezondheid en Geluk  2012-2015 (september 2011) 

- Glastuinbouw 2030 (augustus 2008)

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp